Yến sào sanest dành cho trẻ em, công dụng và cách dùng